Πρότυπο Γενικό Λύκειο Πατρών - Η φυσική της Επανάστασης

24 Μαρτίου 2021
Επετειακή εκδήλωση του Προτύπου Γενικού Λυκείου Πατρών
Η «μηχανική» της Επανάστασης του 1821

Στόχος της εκδήλωσης που προέκυψε με συνέργεια των γνωστικών πεδίων της Φιλοσοφίας και της Πληροφορικής και υλοποιήθηκε με μεθόδους αποκλειστικά εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης και υπό συνθήκες επιδημικής κρίσης είναι η καλύτερη κατανόηση της Επανάστασης του 1821, η συμβολή στην ανάδειξη της παγκόσμιας σημασίας της και στην κατάδειξη του πώς επηρέασε τον υπόλοιπο κόσμο αλλά και πώς επηρεάστηκε από αυτόν μέσα από ένα ιστορικό γεγονός καθοριστικής σημασίας, την Πρώτη Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου που σηματοδοτεί την απαρχή του σύγχρονου νεοελληνικού κράτους.

Πριν από διακόσια χρόνια ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση σε αυτά τα μέρη που εμείς σήμερα κατοικούμε ελεύθεροι από ξένο δυνάστη.

Προς το τέλος του 1821, η απελευθέρωση της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας σήμανε την ύπαρξη ανεξάρτητης ελληνικής επικράτειας, που είχε ανάγκη από αυτόνομη κεντρική διοίκηση.

Η Πρώτη Εθνοσυνέλευση (της Επιδαύρου), από τις 20 Δεκεμβρίου 1821 μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 1822, ξεκινώντας σχεδόν από το μηδέν, ολοκλήρωσε μέσα σε τρεις εβδομάδες ένα τιτάνιο έργο: συνέταξε το πρώτο επίσημο ελληνικό σύνταγμα με την ονομασία «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος» και όρισε προσωρινή κεντρική διοίκηση αποτελούμενη από δύο σώματα, το Εκτελεστικόν και το Βουλευτικόν με έδρα την Κόρινθο.

Στις τρεις εβδομάδες που διήρκεσαν οι εργασίες της Εθνοσυνέλευσης ψηφίστηκαν σε διαδοχικές συνεδριάσεις τα 109 άρθρα του πρώτου συντάγματος και στο τέλος, στις 15 Ιανουαρίου 1822, η Διακήρυξη της Εθνοσυνέλευσης.

Η προσέλευση και η εγγραφή των εκπροσώπων του έθνους, των παραστατών, ξεκίνησε στις 20 Δεκεμβρίου 1821.

Α΄ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ (ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ)
Βουλευτές (Παραστάται) που υπογράφουν τη διακήρυξη της
Ανεξαρτησίας και του Προσωρινού Πολιτεύματος της Ελλάδος:
Αδάμ Δούκα
Αθανάσιος Κανακάρης
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος
Αλέξανδρος Νάξιος
Αλέξιος Τζιμπουρόπουλος
Αναγνώστης Μοναρχίδης
Αναγνώστης Οικονόμου
Αναγνώστης Παπαγιαννόπουλος
Αναστάσιος Αναγ. Λοιδορίκη
Ανδρέας Χ. Αναργύρου
Ανδρέας Ζαίμης
Άνθιμος Γαζῆς
Βασίλης Μπουτούρης
Γερμανός Π. Πατρῶν
Γεώργιος Αἰνιάν
Γεώργιος Αποστόλου.
Γεώργιος Μπούκουρης
Γεώργιος Παπακλιόπουλος
Γεώργιος Ψύλλας
Γιαννάκης Πλακωτῆς
Γιαννούλης Καραμάνος
Γιαννοῦτζος Κόντες
Γκίκας Μπόταση
Γρηγόριος Κωνσταντᾶς
Διονύσιος Πετρακης
Δοσίθεος Λιτζᾶς καὶ Ἀγράφ.
Δρόσσος Μανσόλας
Ζαχαρίας Παναγιωτίδης
Ζώης Πάνου
Θ. Νέγρης
Ιωάννης Βιζούλας
Ιωάννης Λογοθέτης
Ιωάννης Κολέτης
Ιωάννης Ορλάνδος
Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος
Ιωάννης Σκανδαλίδης
Ι. Μανόλη
Κυριάκος Τζίκας
Κωνσταντῆς Σεπεντζῆς
Λάμπρος Ἀλεξάνδρου
Λάμπρος Νάκου
Μανολης Νικολ. Τουμπάζη.
Νεόφυτος Ταλαντίου
Νικόλαος Δημητρ. Λαζαρῆς
Πανοῦτζος Νοταρᾶς
Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης
Π. Σκυλίτζης Ομηρίδ.
Πολυχρόνιος Τζανέτου
Σπυρίδων Κορκουμέλης
Σπυρίδων Πατούσας
Σωτήρης Δοῦρος
Σωτήριος Χαραλάμπου
Φ. Βούλγαρης
Φώτιος Καραπάνου
Φῶτος Μπόμπορης
Χαράλαμπος Παπαγεωργίου
Χ. Γιάννης Μέξης
Χ. Κυριαζῆς
Χριστόδουλος Κούτζης

Πρόεδρος τῆς (Πρώτης) Ἐθνικῆς Συνελεύσεως εξελέγη ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

Περισσότερες πληροφορίες μπορεί να βρει κανείς στον ιστότοπο: Αντιπρόσωποι Εθνοσυνελεύσεων και Βουλευτικό, Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων – Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/ΕΙΕ – Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2019: http://representatives1821.gr (προσπέλαση 12 Φεβρουαρίου 2021).


Προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος

Προοίμιον


ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ

ΤΡΙΑΔΟΣ,

Το Ἑλληνικὸν Ἔθνος, τὸ ὑπὸ τὴν φρικὼδη Ὀθωμανικὴν 

δυναστείαν, μὴ δυνάμενον νὰ φέρῃ τὸν βαρύτατον καὶ 

ἀπαραδειγμάτιστον ζυγὸν τῆς τυραννίας, καὶ ἀποσεῖσαν

αὐτὸν μὲ μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον διὰ τῶν 

νομίμων Παραστατῶν του, εἰς Ἐθνικὴν συνηγμένων 

Συνέλευσιν, ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων 

«τὴν Πολιτικὴν αὑτοῦ Ὕπαρξιν καὶ Ἀνεξαρτησίαν» 

ἐν Ἐπιδαύρῳ, τὴν α΄ Ἰανουαρίου, ἔτει ᾳωκβ. 

καὶ ά. τῆς Ἀνεξαρτησίας.

ΤΙΤΛΟΣ Α. ΤΜΗΜΑ Α.

ΠΕΡΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ.

ά. Η ἐπικρατοῦσα Θρησκεία εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Ἐπικράτειαν
εἶναι ἡ τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας· 
ἀνέχεται ὅμως ἡ Διοίκησις τῆς Ἑλλάδος πᾶσαν ἄλλην
Θρησκείαν, καὶ αἱ τελεταὶ καὶ ἱεροπραγίαι ἑκάστης αὐτῶν
ἐκτελοῦνται ἀκωλύτως.

ΤΜΗΜΑ Β.

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

β’. Οσοι αὐτόχθονες κάτοικοι τῆς ἐπικρατείας τῆς Ἑλλάδος
πιστεύουσι εἰς Χριστὸν, εἰσὶν Ἕλληνες, καὶ ἀπολαμβάνουσιν 
ἄνευ τινος διαφορᾶς ὅλων τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων.

ΤΙΤΛΟΣ Β. ΤΜΗΜΑ Γ’.

ΠΕΡΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

θ΄. Η Διοίκησις σύγκειται ἐκ δύο σωμάτων: Βουλευτικοῦ
καὶ Ἐκτελεστικοῦ.

ί. Τὰ δύο αὐτὰ σώματα ἰσοσταθμίζονται μὲ τὴν ἀμοι-
βαίαν συνδρομήν των εἰς τὴν κατασκευὴν τῶν Νόμων· διό-
τι οὔτε αἱ τοῦ Βουλευτικοῦ ἀποφάσεις ἔχουσιν κῦρος Νόμου
ἄνευ τῆς ἐπικυρώσεως τοῦ Ἐκτελεστικοῦ σώματος, οὔτε τὰ
σχέδια Νόμων, ὅσα προβάλλονται παρὰ τοῦ Ἐκτελεστικοῦ
πρὸς τὸ Βουλευτικὸν, ἔχουσιν κῦρος, ἂν δὲν ἐγκριθῶσιν
ἀπὸ τὸ Βουλευτικὸν σῶμα.

ιά. Το Βουλευτικὸν σύγκειται ἐκ πληρεξουσίων ἐκλελεγ-
μένων Παραστατῶν τῶν διαφόρων μερῶν τῆς Ἑλλάδος.

ιβ΄. Ὁ ἀριθμὸς τῶν Παραστατῶν εἶναι ἀόριστος μέχρι τῆς
ἐκδόσεως Νόμου περὶ ἐκλογῆς.

ιγ’. Θέλει ἐκδοθῇ παρὰ τῆς Διοικήσεως Νόμος προσωρινὸς
περὶ ἐκλογῆς τῶν Παραστατῶν, περιέχων ὅμως ἐξ ἅπαντος
τοὺς δύο ἀκόλουθους ὅρους.
ιδ’. Οἱ Παραστάται πρέπει νὰ ἦναι Ἕλληνες.
ιε’. Ἀπαιτεῖται νὰ ἔχωσιν ἡλικίας τριάκοντα πλήρη ἔτη.
ιϛ΄. Εἶναι δεκτοὶ καὶ προστίθενται εἰς τὸ Βουλευτικὸν σῶ-
μα ὅλοι οἱ Παραστάται τῶν ἐλευθέρων μερῶν τῆς Ἑλλάδος με-
τὰ τὴν ἀκριβῆ ἐξέτασιν καὶ ἀποδοχὴν τῶν ἐγγράφων τῆς πλη-
ρεξουσίου ἀποστολῆς των.
ιζ΄. Το Βουλευτικὸν ἔχει Πρόεδρον καὶ Ἀντιπρόεδρον, ἡ
διάρκεια τῶν ὁποίων εἶναι ἐνιαύσιος, ἡ δὲ ἐκλογὴ διὰ τῆς ψή-
φου τῶν πλειόνων.
ιη΄. Ἐκλέγει κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον πρῶτον καὶ δεύτερον
Γραμματέα, ἐπίσης ἐνιαυσίους, ἔχοντας τοὺς ἀναγκαίους Ὑ-
πογραμματεῖς.
ιθ’. Τὸ Βουλευτικὸν σῶμα διαρκεῖ ὁλόκληρον ἕνα ἐνιαυτὸν
ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ἐνάρξεως αὐτοῦ.

κ’. Τὸ Ἐκτελεστικὸν σῶμα σύγκειται ἐκ πέντε μελῶν, ἐκ-
λεγομένων, ἐκτὸς τῶν μελῶν τοῦ Βουλευτικοῦ, ὑπὸ συνελεύ-
σεως ἐπίτηδες ἀθροιζομένης, κατὰ τὸν περὶ τούτου ἰδιαίτερον
Νόμον.
κα΄. Τὸ Ἐκτελεστικὸν σῶμα ἔχει Πρόεδρον καὶ Ἀντιπρόε-
δρον, ἐνιαυσίους καὶ αὐτοὺς, ἐκλεγομένους κατὰ τὸν ἀνωτέ-
ρω Νόμον.
κβ΄. Τὸ Ἐκτελεστικὸν σῶμα ἐκλέγει ὀκτὼ ὑπουργοὺς, πρῶ-
τος μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι ὁ Ἀρχιγραμματεὺς τῆς Ἐπικρα-
τείας, ἔχων ἐνταυτῷ τὴν ἐπιστασίαν τῶν ἐξωτερικῶν· οἱ δὲ
λοιποὶ ἑπτὰ εἰσὶν οἱ ἑξῆς.
2. Ο τῶν Ἐσωτερικῶν.
3. Ο τῆς Οἰκονομίας.
4. Ο τοῦ Δικαίου.
5. Ο τῶν Πολεμικῶν.
6. Ο τοῦ Ναυτικοῦ.
7. Ο τῆς Θρησκείας.
8. Ο τῆς Ἀστυνομίας.

κγ΄ Τὸ Ἐκτελεστικὸν διορίζει ὁμοίως ὅλους τοὺς ὑ-
παλλήλους ὑπουργοὺς τῆς Διοικήσεως.
κδ΄ Ἡ Διάρκεια τοῦ Ἐκτελεστικοῦ σώματος εἶναι ἐνιαύσιος,
ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ἐνάρξεως αὐτοῦ λογιζομένη.

Ημέρα τέταρτη του κοινοβουλευτικού βίου

10 Ιανουαρίου 1822

Άρθρο 104

ρδ’. Τὰ χρώματα τοῦ ἐθνικοῦ σημείου, 

καὶ τῶν σημαιῶν τῆς θαλάσσης καὶ ξηρᾶς 

διορίζονται τὰ ἑξῆς: κυανοῦν καὶ λευκόν.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

[28/244] Ἀπόγονοι τοῦ σοφοῦ καὶ φιλανθρώπου Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, σύγχρονοι τῶν νῦν πεφωτισμένων καὶ εὐνομουμένων λαῶν τῆς Εὐρώπης, καὶ θεαταὶ τῶν καλῶν, τὰ ὁποῖα οὗτοι ὑπὸ τὴν ἀδιάῤῥηκτον τῶν νόμων Αἰγίδα ἀπολαμβάνουσιν, ἦτον ἀδύνατον πλέον νὰ ὑποφέρωμεν μέχρις ἀναλγησίας καὶ εὐηθείας τὴν σκληρὰν τοῦ Ὀθωμανικοῦ κράτους μάστιγα, ἥτις ἤδη τέσσαρας περίπου αἰώνας ἐπάταζε τὰς κεφαλὰς ἡμῶν, καὶ ἀντὶ τοῦ λόγου τὴν θέλησιν ὡς νόμον γνωρίζουσα, διώκει καὶ διέταττε τὰ πάντα δεσποτικῶς καὶ αὐτογνωμόνως. Μετὰ μακρὰν δουλείαν ἠναγκάσθημεν τέλος πάντων νὰ λάβωμεν τὰ ὅπλα εἰς χεῖρας, καὶ νὰ ἐκδικήσωμεν ἑαυτούς, καὶ τὴν Πατρίδα ἡμῶν ἀπὸ μίαν τοιαύτην φρικτὴν, καὶ ὡς πρὸς τὴν ἀρχὴν αὐτῆς, ἄδικον τυραννίαν, ἥ τις οὐδεμίαν ἄλλην εἶχεν ὁμοίαν, ἢ κἂν δυναμένην ὁπωσοῦν μετ’ αὐτῆς να παραβληθῇ δυναστείαν.

Ὁ κατὰ τῶν Τούρκων πόλεμος ἡμῶν, μακρὰν τοῦ νὰ στηρίζηται εἰς ἀρχὰς τινὰς δημαγωγικοὺς καὶ στασιώδεις, ἢ ἰδιωφελεῖς μέρους τινὸς τοῦ σύμπαντος Ἑλληνικοῦ ἔθνους σκοπούς, εἶναι πόλεμος ἐθνικὸς, πόλεμος ἱερὸς, πόλεμος, τοῦ ὁποίου ἡ μόνη αἰτία εἶναι ἡ ἀνάκτησις τῶν δικαίων τῆς προσωρινῆς ἡμῶν [29/245] ἐλευθερίας, τῆς ἰδιοκτησίας καὶ τῆς τιμῆς, τὰ ὁποῖα, ἐν ᾧ τὴν σήμερον ὅλοι οἱ εὐνομούμενοι καὶ γειτονικοὶ λαοὶ τῆς Εὐρώπης τὰ χαίρουσιν, ἀπὸ ἡμᾶς μόνον ἡ σκληρὰ καὶ ἀπαραδειγμά- τιστος τῶν Ὀθωμανῶν τυραννία ἐπροσπάθησε μὲ βίαν ν’ ἀφαιρέσῃ, καὶ ἐντὸς τοῦ στήθους ἡμῶν νὰ τὰ πνίξῃ. Εἴχομεν ἡμεῖς τάχα ὀλιγώτερον παρὰ τὰ λοιπὰ Ἔθνη λόγον διὰ νὰ στερώμεθα ἐκείνων τῶν δικαίων, ἢ εἴμεθα φύσεως κατωτέρας καὶ ἀχρειεστέρας, διὰ νὰ νομιζώμεθα ἀνάξιοι αὐτῶν, καὶ καταδικασμένοι εἰς αἰώνιον δουλείαν, νὰ ἕρπωμεν ὡς κτήνη καὶ αὐτόματα εἰς τὴν ἄλογον θέλησιν ἑνὸς ἀπεινοῦς τυράννου, ὅς τις λῃστρικῶς καὶ ἄνευ τινὸς συνθήκης ἦλθε μακρόθεν νὰ μᾶς καθυποτάξῃ; Δίκαια, τὰ ὁποῖα ἡ φύσις ἐνέσπειρε βαθέως εἰς τὴν καρδίαν τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὰ ὁποῖα οἱ νόμοι, σύμφωνοι μὲ τὴν φύσιν, καθιέρωσαν, ὄχι τριῶν ἢ τεσσάρων, ἀλλὰ καὶ χιλίων καὶ μυρίων αἰώνων τυραννία δὲν δύναται νὰ ἐξαλείψῃ.

Συνέντευξη με τον Αδαμάντιο Κοραή (1748-1833)

Αγαπητέ Κοραή, ποιο είδος πολιτεύματος πιστεύετε ότι ταιριάζει για το ελευθερωμένο σήμερα μέρος της Ελλάδας;
«Μετὰ τοσούτους ἀγῶνας, μετὰ τοιαύτας καὶ τοσαύτας θυσίας, τίς ἄλλος ἔχει δίκαιον νὰ κυβερνᾷ τὴν Ἑλλάδα παρὰ τοὺς αὐτελευθέρους Ἕλληνας. Ἡ αὐτονομία της ἀπεκτήθη· ἀλλὰ πρέπει νὰ φροντίσωμεν καὶ νὰ τὴν φυλάξωμεν. […] Τοῦτο λέγων δὲν κρίνω, ἂν πρέπῃ νὰ μείνῃ ἀβασίλευτος ἢ νὰ βασιλεύεται ἡ ἤδη ἐλευθερωμένη καὶ αὐτόνομος Ἑλλάς. Συμφερώτερον εἰς τὴν παροῦσαν της κατάστασιν ἤθελεν εἶσθαι τὸ πρῶτον, τόσον πλέον, ὅσον θέλουν ἔχει ὅλους τοὺς χριστιανοὺς βασιλεῖς, προστάτας, ἐνόσῳ μένουν ἀβασίλευτοι οἱ Ἕλληνες.»

Τι συμβουλές θα δίνατε στους νομοθέτες που έχουν συντάξει το Σύνταγμα της Επιδαύρου;
«Ἐπειδὴ τὸ πολίτευμα τῆς Ἑλλάδος ὀνομάζεται προσωρινόν, εὐχῆς ἄξιον ἦτο, ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες λάβωσιν ἄνεσιν ἀπὸ τοὺς κατὰ τοῦ τυράννου πολέμους, διὰ νὰ συντάξωσιν ὁριστικῶς τὴν μέλλουσαν αὑτῶν πολιτείαν, νὰ τὴν συντάξωσιν ἀκολουθοῦντες κατὰ πάντα τὸ πολιτικὸν σύστημα τῶν Ἀγγλαμερικανῶν, σύστημα, μαρτυρούμενον καὶ ἀπὸ τὴν κρίσιν ὅλων τῶν πολιτικῶν φιλοσόφων, καὶ ἀπὸ τὴν ἰσχυροτέραν πάσης ἀποδείξεως, τὴν πεῖραν, ὅτι εἶναι παρὰ τὰς σημερινὰς ὅλας εὐνομουμένας πολιτείας τὸ τελειότερον.»

Σημειώσεις εις το προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος σελ. 39

Συνέντευξη με τον Ιερεμία Μπένθαμ (1748-1832) στα 1823

Αγαπητέ Μπένθαμ, είστε άνθρωπος που γνωρίζετε πολύ καλά τις αγκυλώσεις της Αγγλικής και της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Πιστεύετε ότι η προσπάθεια των Ελλήνων να δημιουργήσουν μια ιδανική μορφή πολιτεύματος έχει κάποια προοπτική επιτυχίας;
Είναι δύσκολη η πορεία που έχουν οι Έλληνες μπροστά τους. Χρειάζεσαι άλλες δεξιότητες για να κερδίσεις μια μάχη και άλλες για να οργανώσεις σχεδόν από το μηδέν ένα χρηστό σύστημα διακυβέρνησης. Δεν γνωρίζω αν οι Έλληνες έχουν την απαιτούμενη παιδεία για αυτό το έργο. Ενδεχομένως να τα καταφέρουν καλά, αν ακολουθήσουν πιστά τις συμβουλές μου για τη χρηστή διακυβέρνηση και αν προσέξουν ιδιαίτερα τον παράγοντα του χρόνου, γιατί σε περιόδους πολέμων ο χρόνος λειτουργεί με εξαιρετική πυκνότητα. Τους εύχομαι καλή τύχη και στους δύο αγώνες, κατά των Οθωμανών και κατά των πολιτικών παθών. Για να τους κερδίσουν θα πρέπει όλοι, στρατιωτικοί και πολιτικοί, να ρυθμίσουν τα ρολόγια τους ώστε να δείχνουν το ίδιο χρονικό σημείο.

Παρατηρήσεις ενός Άγγλου, στο: Κων/νος Παπαγεωργίου & Φιλ. Παιονίδης (επιμ.), Ο Ιερεμίας Μπένθαμ και η Ελληνική Επανάσταση, Εκδ. Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 2012, σελ. 79-123.Ώρα ελευθερίας. Τα ρολόγια των Αγωνιστών του ΄21

Από τη συλλογή των προσωπικών ρολογιών των αγωνιστών του 1821 και των πρωτεργατών του νεοσύστατου Eλληνικού Kράτους.
Ανήκουν στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (που στεγάζεται στην Παλαιά Βουλή)
Το ρολόι του

Θεόδωρου Κολοκοτρώνη


Eίχε το πλέον περίτεχνο, άξιο μακράς παρατήρησης, πλήρες με σφραγιδόλιθους και κουρδιστήρι. Ηταν δώρο του Καποδίστρια ως ένδειξη τιμής. Η προέλευσή του είναι ελβετική και φέρει ως διάκοσμο τον αναγεννώμενο φοίνικα, έμβλημα της ελληνικής πολιτείας. Είχε παραγγελθεί στην Ελβετία και στο χρυσό καπάκι του φέρει το έμβλημα της ελληνικής πολιτείας, τον αναγεννώμενο φοίνικα, πάνω από το έτος 1821. Πάνω από τον φοίνικα υπάρχει σταυρός και αριστερά οι ακτίνες ανατέλλοντος ηλίου. Διακρίνονται επίσης τα αρχικά του Ιωάννη Καποδίστρια, ΙΑΚ δηλαδή Ιωάννης του Αντωνίου Καποδίστριας....

Κανέλλου Δεληγιάννη


Το κουρδιζόμενο ασημένιο ρολόι τσέπης με τρεις κάσες διακοσμημένες με όστρακο χελώνας του αγωνιστή Κανέλλου Δεληγιάννη (1780-1862) από τα Λαγκάδια Γορτυνίας είχε κατασκευαστεί στην Αγγλία στα 1860 από τον ωρολογοποιό Eduard Prior (London 1800-1863) και απευθυνόταν στην αγορά της οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Εξού και η αραβική αρίθμηση στο καντράν. Ο Κανέλλος Δεληγιάννης υπήρξε πρόκριτος, οπλαρχηγός κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και πολιτικός. Το 1844 εκλέχθηκε πρόεδρος της Βουλής.

Ανδρέα Μιαούλη


Ο Ανδρέας Βώκος, γνωστότερος με το ψευδώνυμο Ανδρέας Μιαούλης ήταν Έλληνας καραβοκύρης, πολιτικός και ναύαρχος του υδραϊκού στόλου που διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καθώς και στην μετέπειτα πολιτική ζωή του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.

Λάζαρου Κουντουριώτη


Κουντουριώτης, Λάζαρος ( Ύδρα, 1769 - 1852). Σημαντική πολιτική μορφή του Αγώνα του 1821 και ένας από τους κυριότερους οικονομικούς ενισχυτές του, ιδιαίτερα κατά την πρώτη περίοδο. Συνέχισε με επιτυχία τις εμπορικές και ναυτιλιακές επιχειρήσεις του πατέρα του Αναγνώστη Κουντουριώτη και χάρη στο γενναιόδωρο ...


Τίτλος έργου : Η «μηχανική» της Επανάστασης του 1821 Σχ. Έτος 2020-2021

Μαθητές/τριες της Β' Λυκείου: Αναστάσιος Τζεφριός, Αφροδίτη-Χαρά Παπαχριστοπούλου, Διονυσία Χαντζή, Εβίτα Λεοντίτση, Ιωάννα Ζήρου, Νικόλαος Κανελλάκης, Νικόλαος Μπέτσος, Παρασκευή Λεοντίτση, Χρήστος Γαλάνης
Μαθητές/τριες του ομίλου Πληροφορικής: Χρήστος Γαλάνης, Μαρία-Ελένη Παπαγιαννοπούλου, Ευστάθιος Γεωργόπουλος, Σπυρίδων Κάτσενος.
Εκπαιδευτικοί: Γεώργιος Παπατσίμπας ΠΕ02, Ευαγγελία Κουνάβη ΠΕ89